Category

Аудитын үйл ажиллагаа

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. /ОНХС/

Монгол Улсын Ерөнхий аудитын орлогчийн баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг онлайнаар хийлээ. Аудитын...

“УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЯВЦЫН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийгдэх гүйцэтгэлийн аудитын явцын уулзалтыг 2023.04.03-ны өдөр зохион байгууллаа. Аудитын явцын уулзалтад аймаг...

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудитын нээлтийг цахимаар хийлээ. Аудитын нээлтээр 4 сумын...

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ний өдөр зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон...

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Аудитын нээлтэд Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Д.Бат-Ундраа, аудитын менежер Х.Болдбаатар, ахлах аудитор Б.Жалбаа, аудитор Д.Пүүжмаа, аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газрын барилгын...

Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2023 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/162 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн аудитын байгууллагаас гүйцэтгэх аудитын...

Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын байгууллагын...

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын...

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2024 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2023...
1 2 3 12