Category

Аудитын үйл ажиллагаа

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2022-2023 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022-2023 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж аймгийн хэмжээнд санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдах байгууллагуудын төсвийн захирагч болон санхүүгийн...

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн төвийн Улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас сумдын орон нутгийн төсвийн байгууллага,...

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар...

“Орхон аймагт хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөр, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Орхон...

“Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй нийцсэн эсэх, чанар, үр дүн, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Орон...

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрийн...

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийв

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны “Аудитын сэдэв батлах...
1 2 3 6

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ