Category

Санхүүгийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны СТА дүгнэлтийг OPEN.AUDIT.MN сайтад байршууллаа

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайланг OPEN.AUDIT.MN-д бүрэн...

2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН...

Засгийн газрын тусгай сангийн санхүүгийн аудитын тайлан

№ Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгууллагын нэр нэр Аудитын тайлан 1 ХНХС Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан   Татах 2 ХНХС Нийгмийн халамжийн сан   Татах...

2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2020...

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ...

2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛСЫН 2018 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН...
1 2