Category

Санхүүгийн аудитын тайлан

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт Алтанбулаг Татах Tags: Төв аймаг

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт Үзэх   Tags: Төв аймаг

2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН...

Засгийн газрын тусгай сангийн санхүүгийн аудитын тайлан

№ Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгууллагын нэр нэр Аудитын тайлан 1 ХНХС Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан   Татах 2 ХНХС Нийгмийн халамжийн сан   Татах...

2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2020...

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ...

2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛСЫН 2018 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН...

2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН НЭГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ...
1 2