Category

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Үндэсний аудитын газрын “АУДИТОР”-ын албан тушаалыг түр орлон гүйцэтгэх албан хаагч шалгаруулж авах зар

Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын Аудитор /хүүхэд асрах чөлөөтэй албан хаагчийн оронд түр/ Tags: Үндэсний Аудитын Газар

“ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тооны зар

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

“ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЕНЕЖЕР”-ийн албан тушаалын орон тооны зар

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

“ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖЕР”-ийн албан тушаалын орон тооны зар

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

“ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тооны зар

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

“МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН ОРЛОГЧ”-ийн албан тушаалын орон тоог нөхөхөөр зарлаж байна

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

Үндэсний аудитын газрын “СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тоог нөхөх зарлал

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газрын...

Д/д Дүрэм, журмын нэр Дугаар Огноо 1 Төрийн аудитын байгууллагын албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам А/39 2022.04.19 2 Төрийн аудитын байгууллагын удирдах...

“ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагчаас нөхөхөөр зарлаж байна

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газрын  Захиргаа,...
1 2