“МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН ОРЛОГЧ”-ийн албан тушаалын орон тоог нөхөхөөр зарлаж байна

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт “Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогч”-ийн  албан тушаалын орон тоог нөхөхөөр зарлаж байна.