Category

Сонгууль-2024

Сонгуулийн зардлын тайланг Төрийн аудитын байгууллагад ирүүлэх тухай мэдээлэл

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчид МУИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.3 “Нам, эвсэл санал авах өдрөөс хойш 45...

Сонгуулийн зардлын тайлангийн маягтыг бэлтгэх, тайлагнахад анхаарах зөвлөмж

“Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлан гаргах, зардлын тайланд аудит хийх, хянах, дүнг нийтэд мэдээлэх, танилцуулах журам”-ын...

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцож байгаа нам, эвслийн хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.3 “Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 38.5, 38.13-т заасан мэдээллийг дүгнэлт гаргаж дууссан өдрөөс...

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.3 “Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 38.5, 38.13-т заасан мэдээллийг дүгнэлт гаргаж дууссан өдрөөс...

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хандивын дансны жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1. Сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл болон нэр дэвшигч тус бүр улсын хэмжээнд сонгуулийн зардлын...

Үндэсний аудитын газраас 30 намын хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.12, 38.13-т заасны дагуу хандивын тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна. Аудитын дүгнэлтийг дараах хүснэгтэд бичигдсэн нэр дээр...

Үндэсний аудитын газраас улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.13-т заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна. Аудитын дүгнэлт болон мөрийн хөтөлбөрийг...

НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл болон нэр дэвшигч тус бүр улсын хэмжээнд сонгуулийн зардлын төгрөгийн нэг...
1 2 3 4