Дундговь аймаг

Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс бүх ...
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс эмийн ...
Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс хөдөлмөр ...
Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Хүнсний аюулгүй ...
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дундговь аймаг дахь төрийн аудитын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулж байна. Дараах холбоосоор орж үзнэ ...
Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа

Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төслийг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа ...
"Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу "Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр Дундговь аймгийн ...
“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Удирдлагын манлайлал-2023” зөвлөгөөнд Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор оролцож, "Төсөв захирагч нарын ...