Дундговь аймаг

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ...
2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ

2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газараас 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийхтэй холбогдуулан Санхүүгийн аудитын нээлтийг хийлээ. 2024 онд санхүүгийн ...
Албан хаагчидтай 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгууллаа

Албан хаагчидтай 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 оныг аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах жил болгон зарласан билээ. Тус зорилтын хүрээнд ...
Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс бүх ...
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс эмийн ...
Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс хөдөлмөр ...
Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Хүнсний аюулгүй ...