Алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн эдийн засаг, нийгмийн өндөр үр нөлөөтэй төрийн аудитыг гүйцэтгэж, арга зүй, технологи, үйл ажиллагаагаар бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх аудитын дээд байгууллага болно.

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлж, харилцагч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар  иргэдийн амьдралыг сайжруулна.

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД

Төрийн аудитыг хэрэгжүүлэхдээ  дараах зарчмуудыг баримтална.

  • хууль дээдлэх
  • шударга ёсыг хангах
  • ил тод, бодитой байх
  • хараат бус, бие даасан байх
  • мэргэшсэн байх
  • мэдээллээр бүрэн хангагдах
  • төрийн аудитын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандартад нийцэх

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг хараат бусаар явуулах эрх зүйн болоод арга зүй, технологийн таатай орчныг бүрдүүлнэ. Стратегийн зорилгыг дараах зорилтуудаар хэрэгжүүлнэ.

Зорилт 1

Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдал болон хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарлаж байгаа хууль, эрх зүйн зохицуулалгуудыг шинэчлэх санал боловсруулах

Зорилт 2

Төрийн аудитын тогтолцоонд арга зүй, стандартын шинэчлэлийг хийж, олон улсын чиг хандлагад нийцсэн дэвшилтэт технологи бүхий орчин үеийн төрийн аудитын тогтолцоог төлөвшүүлэх

Зорилт 3

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ыг хэрэгжүүлэх төрийн аудитын байгууллагын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх замаар сайн засаглалыг дэмжих “

Зорилт 4

Харилцагч талуудын үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжиж, аудитын чанар, нийгэмд үзүүлэх үр өгөөжийг дээшлүүлэх

Зорилт 5

Нийгмийн бүхий л салбарыг хамарсан өргөн хүрээний асуудалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх мэдлэг, чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлэх

Зорилт 6

Төрийн аудитын байгууллагын дотоод засаглал, дэмжих үйлчилгээ, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх