Танилцуулга

Аймгийн 2010 оны орон нутгийн төсвийн төсөлд орлогыг 1147.6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр, зарлагыг 217.7 сая төгрөгөөр бууруулахаар дүгнэлт, санал оруулж ИТХ-аас орлогыг 770.4 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн, зардлыг 25.8 сая төгрөгөөр бууруулахаар шийдвэрлэсэн. Аймгийн ИТХ-ын 2009 оны 12 дугаар сарын 21-ний VI хуралдаанд жилийн үйл ажиллагааны тайлангаа тавьж хэлэлцүүлэн бүрэн хангалттай гэсэн үнэлгээ авч, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн даргатай байгуулсан 2009 оны бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний гэрээний биелэлтийг 96,56 оноогоор дүгнүүлсэн.

Мөн 2009 оны ажлын үр дүнгээрээ Төрийн аудитын байгууллагуудын системд аймаг, нийслэлийн аудитын газруудаас үйл ажиллагаараа тэргүүлсэн.

2010 оны үйл ажиллагааны талаар: 2010 оны ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөнд 27 сумын НЕҮйлчилгээний санхүүгийн тайлан, орон нутгийн төсвөөс санхүүжигдсэн 6 байгууллага, 85 улсын төсвийн байгууллага, 2 орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан, 3 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан нийт 123 санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргасан.

Мөн 2010 онд нийт 24 гүйцэтгэлийн аудит хийх, үүнээс Зуунмод, Эрдэнэ, Заамар сумдын МСҮТөвүүд, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, “Чандмань-ДЭХГ” ОНӨҮГ, орон нутгийн өмчийн алба зэрэг 6 байгууллагын үйл ажиллагаа, 18 сэдэвчилсэн гүйцэтгэлийн аудит хийгдэхээр тусгалаа. Энэхүү жилийн ажлын төлөвлөгөөнд Үндэсний Аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр 4, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр 2 гүйцэтгэлийн аудитыг тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн болгон хийхээр төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна.

Сум, төсөвт байгууллагууд, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2009 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийхэд нийт 2093,7 сая төгрөгийн төлбөр зөрчил илрүүлж, 23.8 сая төгрөгийн 62 төлбөрийн акт тавьж, 48 албан шаардлагаар 2069,9 сая төгрөгийн зөрчил арилгуулах шаардлага бичиж, холбогдох байгуулллага, албан тушаалтан нарт хүргүүлжээ.

Орон нутгийн нэгдсэн төсөв, Боловсрол соёл, Эрүүл мэндийн багцуудын нэгдсэн санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга, аймгийн Засаг дарга, салбарын сайдуудад албан ёсоор хүргүүлэх арга хэмжээ авлаа. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар хязгаарлалттай дүгнэлт авсан болон зөрчил гаргасан 68 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар холбогдох дээд шатны албан тушаалтанд санал хүргүүлснээс 49 хүнд хариуцлага тооцон хариу мэдэгдээд байна.

АЖИЛЛАХ ХҮЧ: Нийт ажиллагсад – 12 Үүнээс: 90% нь МУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогчид ажиллаж байна. МУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогч – 8 Тэргүүн, дэд зэрэгтэй ажилтан – 8 МУ-ын Төрийн дээд шагнал Алтан Гадас одонгоор 1, Төрийн хяналтын тэргүүн 5, Эдийн засгийн тэргүүн 2, Санхүү бүртгэлийн тэргүүн 2 хүн тус тус шагнагдсан. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Аймгийн Аудитын газар нийт 27 сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 177 төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгжүүд, орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авсан хөтөлбөр төсөл, зээл тусламж, хандивын ашиглалт, зарцуулалт үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит, тэдгээрийн санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийдэг. Түүнчлэн орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлдэг хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд аудит хийж, дүгнэлт гаргана.