Танилцуулга

ТҮҮХЭН ТОВЧООН:

1995 онд батлагдсан Монгол Улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу Аймгийн Хянан Шалгах Хороо байгуулагдан 2002 оныг дуустал төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2003 оны 1-р сард Төрийн аудитын тухай хууль батлагдсанаар Монгол Улсад төрийн аудитын шинэ тогтолцоо бүрэлдэж шинэ зохион байгуулалтанд орж Хянан Шалгах Хорооны бааз суурин дээр аймгийн Аудитын газар байгуулагдсан билээ.

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлж, харилцагч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар иргэдийн амьдралыг сайжруулна.

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД
Төрийн аудитад хууль дээдлэх, хараат бус, бие даасан байх, шударга ёсыг хангах, мэдээллээр бүрэн хангагдах, ил тод, бодитой байх, төрийн аудитын олон улсын нийтлэг стандартад нийцсэн байх зарчмыг баримтална.

АЖИЛЛАХ ХҮЧ

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан бүтэц, орон тооны дагуу Санхүүгийн аудитын албанд 4, Гүйцэтгэлийн аудитын албанд 2, Нийцлийн аудитын албанд 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 3 багийн зохион байгуулалтаар, нягтлан бодогч, дотоод ажил хариуцсан ажилтан, нярав жолооч, нийт 11 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.