Category

2023

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Харилцагч талуудын оролцооны стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2023 онд АДБ-аас хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлтийг одоо байгаагаас 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, хуулийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцох...

“АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Төрийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад шалгагдагч байгууллага болон холбогдох албан тушаалтнуудын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор...

“АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД СУМДЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА НАРТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын менежер, аудиторууд төрийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад шалгагдагч байгууллага болон холбогдох албан...

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийж төлөвлөгөөг танилцууллаа. Нээлтэд аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн...

Төрийн аудитын газраас Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах стратеги төлөвлөгөөний дагуу аудитын үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийг оролцоог нэмэгдүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион...

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ

Tags: Үндэсний Аудитын Газар

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ-ынн дарга, мэргэжилтэн, ажилтан нар...
1 2