ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Харилцагч талуудын оролцооны стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2023 онд АДБ-аас хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлтийг одоо байгаагаас 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, хуулийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцох механизмыг бий болгох, хуулийн байгууллагаас Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах арга хэмжээний хүрээнд Тагнуулын хэлтсээс Төрийн аудитын газрын ажилтнуудад зориулж Төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээллийн талаарх су ргалтыг 2023 оны 6 сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж, харилцан санал солилцлоо.