Category

Цаг үеийн мэдээ

ДОРНОД АЙМГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ӨГЛӨӨ.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 19 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцсэн 2024 оны төсөвт Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас дүгнэлт өгч ажиллалаа. Аудитаар аймгийн ИТХ-д өгсөн...

Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, гүйцэтгэлийн талаарх аудитын тайланг хэлэлцлээ

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2023.12.05-ны өдрийн хуралдаанаар Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, гүйцэтгэлийн талаарх Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэсэн аудитын тайланг хэлэлцэв. Тайлангийн...

“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитын тайланг танилцуулав

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2023.12.05-ны өдрийн хуралдаанаар Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөөний талаарх Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэсэн аудитын тайлантай танилцав. Аудитын...

Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн...

Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр...

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх...

Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, шалгалт

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс...

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дундговь аймаг дахь төрийн аудитын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулж байна. Дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төслийг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа.
1 2 3 170