Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас салбар, салбарын удирдлага, нягтлан бодогчидтой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас салбар, салбарын удирдлага, нягтлан бодогчидтой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын нятлан бодогчид, Эрүүл мэдийн салбарын удирдлага, нягтлан бодогчид, ...
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлага, нятглан бодогч нарт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлага, нятглан бодогч нарт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын удирдлага, нятлан бодогчдод 2023 оны 06 сарын 23-ны ...
Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Иргэд, олон нийт ихээр төвлөрдөг гудамж, талбайд 2023 оны 06 сарын 20-оос 22-ны өдрүүдэд Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан ...