ГАЗРЫН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮАГ, АЙМГИЙН ИТХ, АЙМАГ, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН ГХБХБГ-Т ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ /2015-2018/” АУДИТЫН ТАЙЛАН, СУДАЛГААГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР, АЙМГИЙН ИТХ, АЙМАГ СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ БОЛОН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Аудитын тайланг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

https://orkhon.audit.mn/detail/5d00ca3665c5c

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ