“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮАГ, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, БСУГ-Т ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын төлөвлөгөө, Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн Засаг дарга, БСУГ-т хүргүүллээ.

Аудитын тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршуулсан ба дараах холбоосоор орж үзнэ үү?.

https://orkhon.audit.mn/detail/5de7162e12658

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ