ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ, төлөвлөгөөний биелэлт, ажиллагсдын ажил дүгнэсэн үнэлгээг Стратеги удирдлагын газар болон Ажлын албанд хугацаанд нь хүргүүллээ.