“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийж төлөвлөгөөг танилцууллаа. Нээлтэд аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, ХХААГ-ын дарга, хэлтсийн дарга нар оролцлоо. Тус аудитаар аймгийн хэмжээнд Засгийн газрын шугамаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хандивлагч орон, олон улсын байгууллагаас үзүүлсэн зээл тусламж болон хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулна.