Day

6-р сар 28, 2023

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Харилцагч талуудын оролцооны стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2023 онд АДБ-аас хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлтийг одоо байгаагаас 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, хуулийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцох...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аудитор Н.Отгонцэцэг “АОУС 500, Аудитын нотлох зүйл”, “АОУС501, Аудитын нотлох зүйл-Сонгосон...

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН14 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНД 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн ээлжит арван дөрөвдүгээр хуралдаанд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 онд хийж...

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг үр нөлөөг нэмэгдүүлэх мөн Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд харилцагч талуудын оролцооны стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын...