ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг үр нөлөөг нэмэгдүүлэх мөн Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд харилцагч талуудын оролцооны стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудиторын баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хүрээнд уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ний өдөр аймгийн ИТХ-ын Иргэний танхимд зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба оролцлоо.

Хэлэлцүүлгээр “Санхүүгийн тайлангийн аудит, гүйцэтгэлийн аудит, нийцлийн аудитаар давтагдан гарсан зөрчлийг бууруулах” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж илтгэлийн хүрээнд бодит кэйс /жишээ/ дээр харилцан санал солилцлоо.

Хэлэлцүүлгийн үр дүн: Аймаг орон нутгийн төсвийн төслийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд багтаан Төрийн аудитын байгууллагад ирүүлэх, санхүүгийн бүртгэл хяналттай холбоотой явцын хяналтыг харилцан уялдаатай хэрэгжүүлж үр дүнг тооцох, давтагдан гарч буй зөрчлийг бууруулах хүрээнд тодорхой ажил зохион байгуулж ажиллахаар харилцан санал нэгдлээ.