Үндэсний аудитын газрын “СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тоог нөхөх зарлал

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын “Сургалт хариуцсан шинжээч”-ийн  албан тушаалын сул орон тоог нөхөхөөр зарлаж байна.