Day

9-р сар 13, 2020

Төрийн аудитын байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Төрийн аудитын байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичигтатах

Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны мөрдөх ёс зүйн дүрэм

Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны мөрдөх ёс зүйн дүрэмТатах Tags: Үндэсний Аудитын Газар

Төрийн аудитын байгууллагын шагналын журам

Төрийн аудитын байгууллагын шагналын журамТатах Tags: Үндэсний Аудитын Газар

Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл журам

Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл журамтатах

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журамТатах Tags: Үндэсний Аудитын Газар

Гишүүнчлэл

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА: Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI) – 1996 онАудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын Байгаль орчны аудитын Ажлын...
1 2