Танилцуулга

ТҮҮХЭН ТОВЧООН

1973 оны 02 сард Ардын Хянан шалгах хороо 1995 оны 07 сард Аймгийн Хянан шалгах хороо 2003 оны 01 сард Аймгийн Аудитын газар 2014 оны 01 сард Үндэсний аудитын газрын харьяа Ховд аймгийн Аудитын газар 2016 оны 4 сараас Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

1995 онд Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилж, өргөн мэдүүлснээр УИХ-ын 1995 оны 3-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль батлан гаргаж мөрдүүлсэн нь Монгол улсад анх удаа төрийн хяналтын шинэ тогтолцоо бий болсон байна.

1995 оны 7-р сарын 19-ний өдрийн аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдааны 08 тоот тогтоолоор аймгийн хянан шалгах хороог байгуулж даргаар нь Ч.Цэрэнчимэдийг томилсон байна.

Анхны аудитын газрын дарга Ерөнхий аудитор

Ч.Цэрэнчимэд/1997-2012/

Монгол улсын Төрийн аудитын тухай хууль батлагдан 2003 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх болсноор уг хуулийн дагуу аймгийн хянан шалгах хорооны чиг үүрэг өөрчлөгдөж аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2003 оны 23 тоот тогтоолоор аймгийн хянан шалгах хороог Аудитын газар болгон зохион байгуулан аймгийн Ерөнхий аудитороор Ч.Цэрэнчимэдийг томилж нийт 17 жил Ерөнхий аудитороор ажиллажээ.

    2012 оны 12 сараас 2018 оны 10 сар хүртэл  Эдийн засгийн ухааны доктор Л.Галбадрах томилогдсон бөгөөд 2014 оноос Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор Аудитын газар нь аймгийн ИТХ-ын харьяа байгууллага байсныг “Үндэсний аудитын газрын харьяа Ховд аймгийн Аудитын газар” болгон босоо тогтолцоонд шилжин ажиллаж байна.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 10 сарын 27-ны өдрийн Б/270 тоот тушаалаар  дарга, Тэргүүлэх аудитороор  Х.Болдбаатар томилогдон ажиллаж байна.