Tag

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Эрх зүйч, мэдээлэл технологийн ажилтан аудитор П.Норпил Able программын ашиглалт, мэдлэгийг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хамтран ажилласан хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэж ажиллав. Тус ажилд Дарга, Тэргүүлэх аудитор, Аудитын...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны эхний 5 сарын үйл ажиллагааны товч тайлан.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны эхний 5 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайланг товч байдлаар тайлагнаж байна. Тухайлбал: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Төсвийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: “Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг аймгийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: УТХО-ОНХО-ын 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2022 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/12 дугаар тушаалаар баталсан Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэх аудитын сэдвийн хүрээнд “Улс, орон нутгийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд өгөх санал хүргүүллээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 6.3.2-т заасны дагуу Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн 2022 оны төсвийн төсөлд өгөх санал, дүгнэлтийг боловсруулан хүргүүллээ. Аймгийн 2022...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Хувийн аудитын компанитай гэрээ байгуулж ажиллав.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4-д “Төрийн аудитын байгууллага энэ хуульд заасан санхүүгийн тайланд аудит хийх чиг үүргээ аудитын хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж болно”...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нэгдсэн төлөвлөгөөт аудитуудыг гүйцэтгэж дууслаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө”, “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо,...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Санхүүгийн тайлангийн аудитын шинжээч сонгох зарлал

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, шалгарсан хуулийн этгээдтэй...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн ашиглалт, үр дүн”-д хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн ашиглалт, үр дүн”-д хийх аудитын нээлтийг 2021 оны 09-р сарын 15-нд хийж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн...
1 2 3 7

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ