Tag

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны СТА дүгнэлтийг OPEN.AUDIT.MN сайтад байршууллаа

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайланг OPEN.AUDIT.MN-д бүрэн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитаар сумдад ажиллаж байна.

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитад нийт 14 сумыг хамруулан ажиллав. Улс болон орон нутгийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Улс болон орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2023 оны 03 сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа....

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитын саналын хэрэгжилт

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэх,...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компаниудтай 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээ байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хувийн аудитын компаниудтай гэрээгээр санхүүгийн тайлангийн аудит хийлгэхээр гэрээ байгууллаа. Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 “Төрийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитыг гүйцэтгэж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна. Аудитаар төсвийн зарлагыг бууруулж, орлого нэмэгдүүлэх...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баталсан төлөвлөгөөний дагуу зарим байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Завсрын аудитаар...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Чанарын баталгаажуулалтад хамрагдав.

Чанарын баталгаажуулалтын албанаас Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд 2022 оны чанарын баталгаажуулалт хийх төлөвлөгөөний дагуу ажиллалаа. Чанарын хяналтыг...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ҮАГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитад хамрагдлаа.

Үндэсний аудитын газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллалаа....
1 2 3 8