Tag

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитыг гүйцэтгэж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна. Аудитаар төсвийн зарлагыг бууруулж, орлого нэмэгдүүлэх...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баталсан төлөвлөгөөний дагуу зарим байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Завсрын аудитаар...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Чанарын баталгаажуулалтад хамрагдав.

Чанарын баталгаажуулалтын албанаас Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд 2022 оны чанарын баталгаажуулалт хийх төлөвлөгөөний дагуу ажиллалаа. Чанарын хяналтыг...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ҮАГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитад хамрагдлаа.

Үндэсний аудитын газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллалаа....

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан / ӨВА-2022/31-7-ШТА-ГА / төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэлийн аудитыг гүйцэтгэлээ. Аудитын талбарын ажлыг 2022 оны 9...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын явцад санал солилцов.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн”-д хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудиттай холбогдуулан аймгийн Байгаль орчин,...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Эрх зүйч, мэдээлэл технологийн ажилтан аудитор П.Норпил Able программын ашиглалт, мэдлэгийг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хамтран ажилласан хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэж ажиллав. Тус ажилд Дарга, Тэргүүлэх аудитор, Аудитын...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны эхний 5 сарын үйл ажиллагааны товч тайлан.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны эхний 5 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайланг товч байдлаар тайлагнаж байна. Тухайлбал: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Төсвийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: “Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг аймгийн...
1 2 3 7

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ