Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Улс болон орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2023 оны 03 сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Аудитын нээлтэд Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Аудитын менежер, гүйцэтгэлийн багийн гишүүд, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөр, нэгдсэн судалгааны маягтыг нарийвчлан танилцуулав.