Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитын саналын хэрэгжилт

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэх, зардал бууруулах, үр ашиг нэмэгдүүлэх чиглэлээр аудит хийж гүйцэтгэсэн. Аудитын дүнд үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төсөв, эдийн засгийн бодлогын хорооны дүгнэлтээр дараах санал, дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн байна: Үүнд

  1. 2023 онд “Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийг 360.2 сая төгрөгөөр төсөвлөсөн байсныг 398.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж нийт 758.2 сая төгрөг болгосон,
  2. Ойн нөөц ашигласны төлбөрийг 162.0 сая төгрөгөөр төсөвлөсөн байсныг 100.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 262.0 сая төгрөг болгосон,
  3. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардлаар хийгдэхээр төлөвлөсөн Арвайхээр сумын 5-р багийн 212 дугаар байрны гадна фасадын засварын 140.0 сая төгрөгийг хассан, тус зардлаас “Зураг төслийн зардал” хийгдэхээр төлөвлөсөн ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажлын жагсаалт руу шилжүүлсэн,
  4. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумдын төрийн албан хаагчийн албан хэрэгцээний байрын зардлыг ОНХС-ийн эрх зүйн зохицуулалтад нийцээгүй тул Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардал руу шилжүүлсэн,
  5. 2021 онд хийгдсэн “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн дүн” гүйцэтгэлийн аудитын дүнд үндэслэн аймгийн ИТХ-ын ээлжит 15 дугаар хуралдаанаар 2023 оныг “Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх” жил болгон зарласан.