Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитаар сумдад ажиллаж байна.

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитад нийт 14 сумыг хамруулан ажиллав. Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга угсралт, их засвар, тоног төхөөрөмж, шинээр гаргах худгийн ажлуудын бодит гүйцэтгэл, чанар байдалд аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.