Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Чанарын баталгаажуулалтад хамрагдав.

Чанарын баталгаажуулалтын албанаас Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд 2022 оны чанарын баталгаажуулалт хийх төлөвлөгөөний дагуу ажиллалаа. Чанарын хяналтыг баталсан төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу гүйцэтгэж холбогдох аудитын газарт зөвлөмж бүхий чанарын хяналын тайланг хүргүүлж ажилласан.