ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Өвөрхангай аймаг дахь төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан ӨВА-2020/05-ГА кодтой төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудитыг хийв. Аудитыг төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэж “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны зарим хөрөнгө оруулалтын үр дүн хангалтгүй байна” гэсэн ерөнхий дүгнэлтийг өгөв.