Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ҮАГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитад хамрагдлаа.

Үндэсний аудитын газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллалаа. Ажлын төлөвлөгөөний дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тулган баталгаажуулах, илэрсэн алдаа дутагдалд заавар зөвлөмж өгөх болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, зөвлөмж өгч ажиллалаа.