танилцуулга

 

Түүхэн товчоо

Дорноговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1995 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 30 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Хянан Шалгах Хороог байгуулж, даргаар нь С.Сониуг томилон ажиллуулжээ.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтын дагуу Хянан шалгах хороо нь гишүүдээс бүрдэхээр заасан байна. Аймгийн Хянан шалгах хорооны анхны гишүүдээр ХОТШ банкны захирал С.Батчулуун, Холбооны газрын дарга С.Баянхүү, Эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэрийн дарга Б.Лхагва, Тагнуулын газрын дарга Ё.Юра нар ажиллаж байв.

Хорооны гишүүнээр 2001 оноос ХХБ-ны захирал Ж.Цэрэнноров, Усжуулагч компанийн захирал Х.Банзрагч, Нефть хангамжийн баазын дарга Г.Батсуурь, Цагдаагийн газрын дарга Х.Батдэлгэр, Нийтлэг үйлчилгээний газрын дарга Г.Эрдэнэцэцэг, Мон-Аудит ХХК-ий салбарын захирал, мэргэшсэн нягтлан бодогч Я.Төмөрмөнх нар ажиллаж байсан байна.

Аймгийн Хянан шалгах хорооны анхны хянан байцаагчаар санхүү банкны тэргүүний ажилтан Н.Дулам, жолоочоор аймгийн тэргүүний жолооч Б.Хоохон, архив бичиг хэргийн эрхлэгч, оператораар Ш.Алтанхүү нар ажиллаж байв.

Мөн 1995-2003 онуудад хянан байцаагчаар Д.Маам, Ж.Хачиндорж, Ц.Цээжидмаа, Т.Мөнхбаатар нар, архив бичиг хэргийн эрхлэгч, оператораар С.Чимгээ, жолоочоор Д.Өлзийдаваа нар ажиллаж байлаа.

Аймгийн хянан шалгах хороо нь 1995-2003 оны хооронд ажиллаж байгаад 2003 оны 01 дүгээр сарын 03-нд Төрийн аудитын тухай хууль батлагдсанаар татан буугдсан. Улмаар аймгийн Хянан Шалгах Хорооны үйл ажиллагааг залгамжилж 2003 оны 01 дүгээр сарын 03-аас Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу аймгийн Аудитын газар байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2003 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 20 дугаар тушаалаар аймгийн Аудитын газрын дарга буюу ерөнхий аудитораар С.Сониуг томилсон байна. Аймгийн Ерөнхий аудиторын 2003 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01 дүгээр тушаалаар Ж.Хачиндорж, Д.Маам, Т.Мөнхбаатар нарыг аудитор, шинжээчийн албан тушаалд, С.Чимгээг нарийн бичиг оператораар, Ц.Доржпүрэвийг жолоочоор томилсон байна.

2004 оны 01 дүгээр сарын 09-нд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар аймгийн Аудитын газрын дарга буюу ерөнхий аудитораар Г.Эрдэнэцэцэгийг томилсон байна. Аймгийн ерөнхий аудиторын 2004 оны 03 дугаар сарын 10-ны 07 дугаар тушаалаар аймгийн Аудитын газрын бүтэц, орон тоог баталжээ. Бүтцийн хувьд аудитын алба, дотоод ажлын алба гэсэн 2 албатай, нийт 8 орон тоотой ажиллахаар баталсан байна.

2013, 2017 онуудад Төрийн аудитын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орж, орон нутаг дахь төрийн аудитын байгууллагын нэр, бүтэц шинэчлэгдсэн бөгөөд 2013 оноос ҮАГ-ын харьяа Дорноговь аймгийн Аудитын газар, 2017 оноос Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар гэж нэрлэх болсон. Мөн аймгийн Ерөнхий аудиторын албан тушаалыг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор гэж өөрчилсөн байна. Энэ хугацаанд дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитораар:

  • 2013 оны 2 дугаар сараас 2013 оны 9 дүгээр сар хүртэл Б.Төмөрхуяг;
  • 2013 оны 9 дүгээр сараас 2014 оны 12 дугаар сар хүртэл О.Баярмаа албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр;
  • 2014 оны 12 дугаар сараас 2016 оны 12 дугаар сар хүртэл М.Үржинбаяр дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитораар;
  • 2016 оны 12-р сараас 2020 оны 12 дугаар сар хүртэл Ч.Ариунаа дарга, тэргүүлэх аудитораар
  • 2020 оны 12 сараас Т.Ган-Өлзий дарга, тэргүүлэх аудитораар ажиллаж байна.

Дорноговь аймгийн Аудитын газар нь 2009 онд үйл ажиллагааны үзүүлэлтээрээ бусад аймгуудаас шалгарч тэргүүн байр эзэлж, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын өргөмжлөлөөр шагнуулж байсан.

Байгууллагын танилцуулга

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны А/59 дүгээр тушаалаар байгууллагын нэр, бүтцийг өөрчилж, Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар болгон шинэчилсэн байна. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны А/02 дугаар тушаалаар Төрийн аудитын байгууллагын бүтэц, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны чиглэл, орон тоо, албан тушаалын жагсаалтыг баталсан байна.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын бүтцийг дарга, тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудит хариуцсан нэгж, дэмжих үйлчилгээний нэгж гэсэн зохион байгуулалттай байхаар баталсан байна. Орон тоо, албан тушаалын хувьд дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор 1, аудитын менежер 1, ахлах аудитор 3, аудитор, бусад ажилтан 7 буюу нийт 12 орон тоотой байхаар баталжээ.

Нийт 14 сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 221 төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгжүүд, орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авсан хөтөлбөр төсөл, зээл тусламж, хандивын ашиглалт, зарцуулалт үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит, тэдгээрийн санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийдэг.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2020 онд 212 төсөв захирагч, сан, ТБОНӨААН-ийн санхүүгийн тайланд аудит, ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар 3 гүйцэтгэлийн аудит, өөрийн санаачилгаар 3 гүйцэтгэлийн аудит, ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар 2 нийцлийн аудит, аймгийн ИТХ-ын захиалгаар 1 нийцлийн аудит, хуулийн дагуу 3 нийцлийн аудит, өөрийн санаачилгаар 1 нийцлийн аудитыг хийж гүйцэтгэсэн.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт ажилтнуудын дийлэнх хувь нь нягтлан бодогч, санхүү, эдийн засгийн мэргэжилтэй бөгөөд давхар хууль эрх зүй, төр болон бизнесийн удирдлагын мэргэжлийг давхар эзэмшсэн байгаа нь төрөл бүрийн аудитыг гүйцэтгэхэд давуу талтай байдаг. Төрийн аудитын байгууллагад ажилласан жилийн талаарх судалгаа гаргахад 7 ажилтан 5 хүртэл жил, 4 ажилтан 6-10 жил, 1 ажилтан 11-15 жил ажилласан байна.

Монгол Улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой 6, магистрын зэрэг цолтой 6, Төрийн хяналтын тэргүүн 1,  Салбарын тэргүүн 2 хүн тус тус шагнагдсан. 

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2020 онд 487.6 сая төгрөгийн төсөв батлагдсанаас төсвийн зардлын нийт гүйцэтгэл 487.6 сая төгрөг буюу гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.

Улсын төсвөөс авсан 1 төгрөгийн санхүүжилтээр дунджаар 2019 онд 5.2 төгрөг, 2020 онд 4.3 төгрөгийн үр өгөөжийг тус тус бий болгож үйлчлүүлэгч байгууллагаар хүлээн зөвшөөрүүлсэн байна.