танилцуулга

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Монгол улсын төрийн хяналтын байгууллагын хувьд 1972-1990 онд Ардын хянан шалгах хороо, 1995-2002 онд Төрийн хянан шалгах хороо, 2003 оноос хойш Төрийн аудитын газрын статустайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн түүхтэй.

Ардын хянан шалгах байгууллагын хувьд  Улаанбаатар хот болон түүний бүрэлдэхүүн 4 районд хот, районы ардын хянан хороод ажиллаж, тэдгээрт 40 гаруй орон тооны ажилтан, ААНБ-уудын дэргэдэх ардын хянан шалгах хороо, групп, постуудад орон тооны мөн тооны ажилтан, орон тооны бус 10  мянгаад хүн ажиллаж байв. Улаанбаатар хотын АХШХ-ны даргаар Ч.Цэрэнпил /1972-1979 онд/, Ж.Хорлоо /1979-1990 онд/ нар ажиллаж, хот, район, ААНБ-ын ардын хяналт шалгалтын байгууллагуудыг удирдаж, ихээхэн үр дүнтэй ажиллажээ.

Д.Цэрэндаш, Ч.Цэрэнпил, Ж.Хорлоо ахмад ажилтнуудын хамт

1990 –ээд оны эхээр өөрчлөлт шинэчлэлтийн үйл явц өрнөж,  ардчилал, зах зээлийн харилцаанд шилжих үйл явцын үед Ардын хянан шалгах байгууллагыг татан буулгаснаар төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог шинээр бий болгох шаардлага гарч, Монгол Улсын Их Хурал 1995.03.27-нд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийг баталсан. Энэ хуулиар Монгол улсын төрийн байгууллын шинэ тогтолцоонд нийцсэн Төрийн хянан шалгах хороо, аймаг, нийслэлийн хянан шалгах хороодын чиг үүргийг хуульчлан баталснаар төрийн хяналтын шинэ үе эхэлсэн.           

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу Төрийн хянан шалгах хорооны 1995.9.6-ний өдрийн 46 тоот тогтоолоор Нийслэлийн хянан шалгах хорооны даргаар Т.Билэгтийг томилж, дарга, орон тооны бус 6 гишүүн, 8 хянан байцаагчтайгаа үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ.

Түдэвийн БИЛЭГТ 

Нийслэлийн Хянан шалгах хорооны дарга 
/1995-2000 он/

Данаагийн ЦЭРЭНДАШ

Нийслэлийн хянан шалгах хорооны дарга 
/2000-2003 он/,
Нийслэлийн ерөнхий аудитор
/2003-2013 он/

Монгол Улсын Их Хурал 2003.1.3-нд Төрийн аудитын тухай хуулийг баталснаар төрийн хөндлөнгийн хяналтын хараат бус байгууллагын хууль эрхийн үндэс шинэчлэгдэж, төрийн хяналтын тогтолцооны бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдөж, Ерөнхий аудиторын тогтолцоо бий болсон.            

Төрийн аудитын тухай хуульд заасны дагуу НИТХ-ын даргатай зөвшилцөж Монгол улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар Д.Цэрэндашийг Нийслэлийн ерөнхий аудитораар 2003.1.17-ноос томилжээ.           

Мөн нийслэлийн Ерөнхий аудиторын тушаалаар Нийслэлийн аудитын газрын бүтэц, орон тоог баталж, ажилтнуудыг томилсноор Нийслэлийн аудитын газар байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Нийслэлийн аудитын газрын бүтцийг анх баталснаас хойш 8 удаа бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж, НАГ-т санхүүгийн аудитын, гүйцэтгэлийн аудитын төрөлжсөн хэлтсүүдийг байгуулж, санхүүгийн тайлангийн ба гүйцэтгэлийн аудитыг мэргэшсэн ажилтнуудаар гүйцэтгүүлж эхэлсэн нь ТАБ-аас анхных болсон юм.

2013 оноос эхлэн Төрийн аудитын тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн ханган биелүүлж,  төрийн аудитын байгууллагууд босоо тогтолцоонд шилжиж, ҮАГ-ын харьяа  байгууллага болон зохион байгуулагдаж, 2017 оноос Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын статустай болсон.

Цэмбэлийн ОЧИРБАТ

Нийслэлийн ерөнхий аудитор
/2013-2017 он/   

 

Сонгины ЭНХБААТАР

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 
дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор

/2017-2019 он/

 

НТАГ нь санхүүгийн аудитын, гүйцэтгэлийн ба нийцлийн аудитуудыг төрөлжүүлэн хэрэгжүүлж, улс, орон нутгийн төсвийн хэрэгжилтийг нийслэл, дүүргийн түвшинд хангуулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байсан.         

МУЕА-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны А/138 тоот тушаалаар НТАГ-ын газрын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны чиглэл, орон тоо, албан тушаалын жагсаалт шинэчлэн баталсан.                                                                                                             

Тус газар нь: Санхүүгийн аудитын хэлтэс, Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтэс , Нийцлийн аудитын хэлтэс, Тамгын хэлтэс гэсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар батлагдсан 45 хүний оронтой ажиллаж  байсан.

Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2023 оны А/42 тоот “Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын орон тоо, албан тушаалын жагсаалт”-ыг 4 хэлтэс, 55 орон тоотой байхаар баталсан.

Мөн энэхүү тушаалаар Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Үндсэн чиг үүргийг: Төрийн аудитын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй нэгдмэл удирдлагын дор хуулиар хүлээсэн чиг, үүрэг үйл ажиллагаагаа орон нутгийн төвшинд төлөвлөж хэрэгжүүлэн, гүйцэтгэл, үр дүнг Монгол Улсын Ерөнхий аудитор болон Үндэсний аудитын газар, түүний бүтцийн нэгжүүдэд тайлагнана гэж баталжээ.

 

Мижиддоржийн Эрдэнэжаргал Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр 2021.01.07-2021.10.11 нд, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитораар 2021.10.11 өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР