алсын хараа

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь хараат бус байдлыг хэрэгжүүлэн ажиллах Чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх мэргэжлийн чадвартай хүний нөөц бүрдүүлж, гүйцэтгэлийн удирдлага, хариуцлага, урамшууллын дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх Төрийн аудитад мөрдөгдөж буй аудитын арга зүй ба стандарт, олон улсын шилдэг туршлага, арга зүй хандлагыг судалж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх Гаргасан шийдвэр, бодлого, журмын хэрэгжилтийг сайжруулж, цаашдын байнгын хөгжил дэвшлийг хангах Аудитын чанар, үр нөлөөг сайжруулах АЖИЛЛАХ ХҮЧ Нийт ажиллагсад 14 Дарга, Тэргүүлэх аудитор 1, менежер 1, ахлах аудитор 3, аудитор 7, бичиг хэргийн ажилтан 1, жолооч 1 ажиллаж байна. Үүнээс: Мэргэшсэн нягтлан бодогч -8 Тэргүүн, дэд зэрэгтэй ажилтан-8 Алтан гадас одон 1, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 5, Төрийн албаны тэргүүн 1, Төрийн хяналтын тэргүүн 9, Эдийн засгийн тэргүүн 4, Бүртгэл, статистикийн тэргүүн 1, Санхүү, банкны тэргүүн 6 хүн тус тус шагнагдсан байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ