Завхан аймаг

"Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Тус гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг цахимаар хийж, нээлтэнд Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Д.Бат-Ундраа, гүйцэтгэлийн аудитын албаны ...
"Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

“Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Тус гүйцэтгэлийн аудитын нээлтэнд Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын менежер Г.Хашцэцэг, санхүүгийн аудитын албаны ахлах аудитор Б.Дагвасүрэн, Завхан ...
“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны сонгуулийн зардлын тайлан” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь дуусган холбогдох газруудад хүргүүлэв.

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны сонгуулийн зардлын тайлан” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь дуусган холбогдох газруудад хүргүүлэв.

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны сонгуулийн зардлын тайлан” сэдэвт ...
Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн ажлын тайлан

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн ажлын тайлан

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланhttps://audit.mn/wp-content/uploads/2021/10/Завхан-2021-оны-эхний-хагас-жилийн-ажлын-тайлан..pdf ...
Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтhttps://audit.mn/wp-content/uploads/2021/10/Завхан-ГТ-биелэлт-2021-оны-эхний-хагас-жил.pdf ...
Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн үр өгөөжийн тайлан

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн үр өгөөжийн тайлан

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн үр өгөөжийн тайланhttps://audit.mn/wp-content/uploads/2021/10/Завхан-Үр-өгөөжийн-тайлан-2021-оны-эхний-хагас.pdf ...
Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн статистик мэдээ

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн статистик мэдээ

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн статистик мэдээhttps://audit.mn/wp-content/uploads/2021/10/Завхан-2021-оны-статистик-мэдээ.pdf ...
“ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРААР 2019-2020 ОНД ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ ГАЗРУУДАД НЬ ХҮРГҮҮЛЭВ.

“ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРААР 2019-2020 ОНД ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ ГАЗРУУДАД НЬ ХҮРГҮҮЛЭВ.

“Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраар 2019-2020 онд дамжин хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь ...