Хэнтий аймаг

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Харилцагч талуудын оролцооны стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2023 онд АДБ-аас хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлтийг одоо байгаагаас 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, ...
“АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Төрийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад шалгагдагч байгууллага болон холбогдох албан тушаалтнуудын ажлын хариуцлагыг ...
“АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  СУМДЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА НАРТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ  ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД СУМДЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА НАРТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын менежер, аудиторууд төрийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад ...
“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийж төлөвлөгөөг танилцууллаа. Нээлтэд аймгийн ЗДТГ-ын ...
"Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт" хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын  нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

"Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт" хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд аймгийн ЗДТГ, ...
"Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүгийн тогтолцоо, үр нөлөө" сэдэвт нэгдсэн удирдамжийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүгийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт нэгдсэн удирдамжийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

"Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүгийн тогтолцоо, үр нөлөө" сэдэвт нэгдсэн удирдамжийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд ...