Өвөрхангай аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017, 2018 ОНУУДАД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ТАЙЛАГНАЛЫН ШАТАНД ЯВЖ БАЙНА.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017, 2018 ОНУУДАД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ТАЙЛАГНАЛЫН ШАТАНД ЯВЖ БАЙНА.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар өөрийн санаачилгаар “Автозамын сангийн хөрөнгөөр 2017-2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийж буй ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2 ДУГААР УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2 ДУГААР УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь эхний хагас жилийн статистик мэдээг заасан хугацаанд нь гарган ҮАГ-т хүргүүлж ажиллав. № ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТАГ-ЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТАГ-ЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу УИХурлын Төсвийн байнгын хорооноос баталсан аудит хийх сэдэв, ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2019 ОЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2019 ОЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу УИХурлын Төсвийн байнгын хорооноос баталсан аудит хийх сэдэв, ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Аудитор Ө.Ринчинмядаг, Р.Цэрэндолгор, П.Норпил нар нь Үндэсний Аудитын газраас зохион байгуулсан Шинэ ажилтны сургалтад ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АРХИВЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭХ КОМИССЫГ ТОМИЛОВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АРХИВЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭХ КОМИССЫГ ТОМИЛОВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх комиссыг томилж, ажиллах төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙТИЙН СОНСГОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙТИЙН СОНСГОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн аудитын баг "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ШИНЭ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ШИНЭ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Аудитор Ө.Ринчинмядаг, Р.Цэрэндолгор, П.Норпил нар ҮАГ-ын газраас зохион байгуулсан Шинэ ажилтны сургалтад 2019 оны ...