тайлан

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.

Эрхэм зорилго: Үндэсний аудитын газрын хуулиар тодорхойлсон чиг үүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэн, орон нутаг дахь төрийн байгууллагуудын төсвийн хөрөнгийн арвилан хэмнэлт, үр ашиг, үр нөлөөтэй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх. Үндсэн чиг үүрэг: Орон нутгийн захиргааны болон төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн тайланд аудит хийх Аймаг, сумын төсвөөс санхүүжилт авсан, төсвийн орлого бүрдүүлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгж, орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд аудит хийх Аймаг, сумын жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийх Аймгийн төсвийн төсөлд санал боловсруулж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулах Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар хийх аудитыг батлагдсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлж, дүгнэлт, тайланг хүргүүлэх Хууль тогтоомжоор хүлээсэн болон Монгол Улсын Ерөнхий аудитороос өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу гүйцэтгэх бусад чиг үүрэг

Эрхэмлэх үндсэн зарчим: Хараат бус байх Найдвартай байдал Бодитой байх

2012-2016 ОНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН: Аймгийн 2017 оны орон нутгийн төсвийн төсөлд орлогыг 60,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр, зарлагыг 287,6 сая төгрөгөөр бууруулахаар дүгнэлт, саналыг аймгийн ИТХурлын хуралдаанд оруулж илтгэл тавьсан.Аймгийн аудитын газар 2016 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: Гүйцэтгэлийн аудит 11-г, нийцлийн аудит 9-ыг гүйцэтгэж, санхүүгийн тайлангийн аудитаар 86 байгууллагын санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгч, 300 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулан, 48 байгууллагын санхүүгийн тайланд засврын аудит хийж ажилласан байна. Тайлант хугацаанд нийт 598 зөвлөмж бүртгэснээс 461 буюу 77 хувийн биелэлтийг хангуулан бүртгэсэн байна. Тайлант хугацаанд 2 тэр бум төгрөгийн алдаа зөрчил илрүүлэн 1.3 тэр бум төгрөгийг залруулж, 38.0 сая төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, алдаа зөрчлийг таслах зогсоох 1,6 тэр бум төгрөгийн албан шаардлага тавьж орон нутгийн орлогод 94,2 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. Төлбөрийн актын биелэлт 0 хувь, албан шаардлагын биелэлт 99.0 хувь байна. Гүйцэтгэсэн аудитаар нийт 3 тэрбум төгрөгийн үр өгөөж бүртгэж харилцагч байгууллагаар хүлээн зөвшөөрүүлж ажиллав. 2017 онд гүйцэтгэх ажил УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 02 дугаар тогтоол, Ерөнхий аудиторын 2017 оны А/12 дугаар тушаалын дагуу Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр гүйцэтгэлийн аудит 5, нийцлийн аудит 4, аймгийн ИТХ-ын хүсэлтээр гүйцэтгэлийн аудит 3-ыг гүйцэтгэхээр 2017 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна.2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит, баталгаажуулалтаар нийт 8336,8 сая төгрөгийн төлбөр зөрчил илрүүлж 179 төсвийн захирагч нарт аудитын гэрчилгээ /дүгнэлт/ гардуулан 167 төсвийн захирагчийн санхүүгийн тайланг аудитын түүвэрт хамруулан шалгаж баталгаажуулав. Ажиллах хүч: Нийт ажиллагсад -11, үүнээс 55% нь МУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогчид ажиллаж байна. МУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогч-6 Төрийн аудитын байгууллагын Тэргүүн, дэд зэрэгтэй ажилтан-6 МУ-ын Төрийн дээд шагнал Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугын одон, Алтан гадас одонгоор 1, Төрийн хяналтын тэргүүн 5, Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан 1, Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан 5 тус тус шагнагдсан байна. Монгол улсын ерөнхий аудиторт нийлүүлэх бүтээгдэхүүн анги: Санхүүгийн тайлангийн аудит Гүйцэтгэлийн аудит Нийцлийн аудит Аймгийн ИТХ-д төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар санал, дүгнэлт гаргах Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, судалгаа шинжилгээ Бусад дотоод бүтээгдэхүүн Оны шилдэг тайлан шалгаруулах журмын дагуу манай байгууллагын “Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2016 онд системийн тусгай байр эзэлсэн 5 тайлангийн нэгээр шалгарлаа.