Танилцуулга

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ТОВЧООН.

1947 онд Улсын хянан шалгагч хэмээх албан тушаал бий болж Улсын хянан байцаах газрын даргын тушаалаар манай аймагт Ц.Алтангэрэл томилогдон ажилласан нь тус аймагт Төрийн хянан шалгах байгууллага үүсэж бий болох үндэс болсон гэж үздэг.

Аймаг дундын хянан шалгах тасаг 1952 онд байгуулагдаж, манай аймгийн улсын хянан байцаагч Завхан аймгийн тасагт харьяалагдаж байжээ.

Аймгийн АХШХ-ны анхны даргаар тэр үеийн аймгийн намын хянан шалгах комиссын дарга Д.Доржготовыг аймгийн АДХ-ын чуулган баталжээ.

Д.Доржготов нь тус аймгийн АХШБ-ыг орон нутагт анхлан байгуулж түүнийг удирдлага зохион байгуулалтын хувьд бэхжүүлэхэд ихээхэн хүч чармайлт гаргаж үр дүнд хүрсэн АХШБ-ын ахмад ажилтан байсан билээ.

Шинээр байгуулагдсан аймгийн АХШХ нь төрийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд байнгын хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрд нь арилгуулж байснаараа аймгийн хэмжээнд төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж иржээ.

1980 онд АХШБ-ын зохион байгуулалт, орон  тооны тухай тогтоол гаргаж сумын АХШХ-ны даргад нэгдлийн хянан байцаах комиссын даргыг хавсруулж байсныг өөрчилсөн нь төрөөс тавих  хяналт, орон нутагт бие даасан байдалд бүрэн шилжиж, шинэ хуулийн дагуу эрх хэмжээ нь өргөжсөн юм.

1981 онд БНМАУ-ын АИХ-аас “БНМАУ-ын Ардын хяналтын хууль” баталсан нь ардын хяналтын тогтолцоог шинээр бүрдүүлж, түүний зорилго, эрх үүргийг тодорхойлон  баталгаажуулав.

Шинээр батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэхэд тэр үед аймгийн АХШХ-ны дарга байсан Б.Галавсамбуу ихээхэн үүрэг гүйцэтгэжээ.

1985 онд АХШХ-ны даргаар Ч.Доржготов томилогдох үед аймгийн хэмжээнд ардын хяналтын хууль хэрэгжиж эхлээд таван жил болсон учраас төрийн хяналтын байгууллагын ажил хуулийн хүрээнд ажиллах чиглэлээ олсон байна.

Аймгийн АХШХ  нь улсын төлөвлөгөөний тасалдал доголдлын шалтгааныг судалж нөөц бололцоог илрүүлэх, үрэгдэл хаягдалтай тэмцэхэд хяналт шалгалтаа чиглүүлж үр дүнд хүрч байжээ.

Монгол Улсын Төрийн хяналт шалгалтын хуулийг үндэслэн 1995 оны 8-р сард Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор аймгийн хянан шалгах хороог байгуулан хорооны анхны даргаар Самбуугийн Даваадоржийг 6 жилийн хугацаатай сонгон баталж, 4 гишүүн, 3 хянан шалгагч,  жолооч, бичиг хүргэгч-үйлчлэгчтэйгээр анх байгуулагджээ.

2001 оны 6-р сард аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанд аймгийн ХШХороо тайлангаа тавьж, аймгийн ХШХ-ны даргаар М.Цэдэнжавыг томилж ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор хорооны гишүүдээр Я.Нямаа, О.Ганболд, Ч.Нямсүрэн, М.Нямаа, Д.Хишигмөнх, Ц.Ганболд нарыг сонгон баталжээ.

Монгол Улсын Их Хурал 2003 оны 1-р сарын 03-ны өдөр “Төрийн аудитын тухай” хууль баталснаар төрийн Аудитын байгууллагын тогтолцоо бий болов.

Энэ хуулийн дагуу 2003 оны 1-р сард аймгийн ТХШХ нь аймгийн аудитын газар болон өөрчлөгдөж, аймгийн Аудитын байгууллагыг ерөнхий аудитор, аудитор 4, шинжээч 2, туслах ажилтан 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр анхны даргаар М.Цэдэнжавыг томилжээ. Үүний дараа 2004-2005 онд ерөнхий аудиторын үүрэг гүйцэтгэгчээр С.Оюунгэрэлийг томилж, 2005-2013 оны 5 дугаар сарын хүртэл О.Ганболд ерөнхий аудитораар томилогдон ажилласан байна.

Хөвсгөл аймгийн аудитын газрын даргаар Г.Оюунгэрэл 2013 оны 5 дугаар сараас 2017 оны 9 дүгээр сар хүртэл ажиллаж байсан байна.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар ҮАГ-ын харьяа Хөвсгөл аймгийн аудитын газрын нэрийг  Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар болгон өөрчилжээ.

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын даргаар 2017 оны 9 дүгээр сараас 2021 оны 11 дүгээр сар хүртэл О.Ганболд ажилласан бөгөөд 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс  А.Эрдэнэбаатар  тус албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна.