Алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн эдийн засаг, нийгмийн өндөр үр нөлөөтэй төрийн аудитыг гүйцэтгэж, арга зүй, технологи, үйл ажиллагаагаар бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх аудитын дээд байгууллага болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлж, харилцагч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар иргэдийн амьдралыг сайжруулна.

ЭРХЭМЛЭХ  ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

Төрийн аудитын хуулийг хэрэгжүүлэхдээ хууль дээдлэх – шударга ёсыг хангах – ил тод, бодитой байх – хараат бус, бие даасан байх- мэргэшсэн байх – мэдээллээр бүрэн хангагдах – төрийн аудитын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандартад нийцэх зарчмуудыг баримтална.

СТРАТЕГИ

Зорилго: Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг хараат бусаар явуулах эрх зүйн болоод арга зүй, технологийн таатай орчныг бүрдүүлнэ.

Зорилтууд:

  1. Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдал, хууль эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх
  2. Төрийн аудитын тогтолцоонд арга зүй, стандартын шинэчлэлийг хийж, олон улсын чиг хандлагад нийцсэн дэвшилтэт технологи бүхий орчин үеийн төрийн аудитын тогтолцоог төлөвшүүлэх
  3. “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ыг хэрэгжүүлэх төрийн аудитын байгууллагын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх замаар сайн засаглалыг дэмжих
  4. Харилцагч талуудын үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжиж, аудитын чанар, нийгэмд үзүүлэх үр өгөөжийг дээшлүүлэх
  5. Нийгмийн бүхий л салбарыг хамарсан өргөн хүрээний асуудалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх мэдлэг, чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлэх
  6. Төрийн аудитын байгууллагын дотоод засаглал, дэмжих үйлчилгээ, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Монгол Улсын Төрийн аудитын байгууллага Төрийн аудитын ёс зүйн стандартын хүрээнд ёс зүйн суурь зүйл үнэт нь чигч шударга байдал, хараат бус байдал, бодитой байдал, чадамж, мэргэжлийн зан байдал, нууцлал, ил тод байдлыг сахиж, төрийн тусгай албан хаагчийнхаа  хувьд хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ олон нийт, улс орынхоо эрх ашигт нийцүүлэн ажиллах юм.