Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан / ӨВА-2022/31-7-ШТА-ГА / төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэлийн аудитыг гүйцэтгэлээ. Аудитын ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын явцад санал солилцов.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын явцад санал солилцов.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн"-д хийгдэж буй гүйцэтгэлийн ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Эрх зүйч, мэдээлэл технологийн ажилтан аудитор П.Норпил Able программын ашиглалт, мэдлэгийг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хамтран ажилласан хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэж ажиллав. Тус ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны эхний 5 сарын үйл ажиллагааны товч тайлан.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны эхний 5 сарын үйл ажиллагааны товч тайлан.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны эхний 5 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайланг товч байдлаар тайлагнаж байна. Тухайлбал: ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: "Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн"-д хийх аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: “Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Төрөөс хөлдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн"-д ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: УТХО-ОНХО-ын 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: УТХО-ОНХО-ын 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2022 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/12 дугаар тушаалаар баталсан Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэх аудитын ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд өгөх санал хүргүүллээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд өгөх санал хүргүүллээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 6.3.2-т заасны дагуу Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн 2022 оны төсвийн төсөлд өгөх санал, ...