Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хамтран ажилласан хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэж ажиллав. Тус ажилд Дарга, Тэргүүлэх аудитор, Аудитын менежер, Санхүүгийн багийн Ахлах аудитор болон Чадварлаг аудит компанийн удирдлагууд оролцлоо. ХАК-ийн гэрээт ажлын үр дүнг Сайн гэж дүгнэсэн бөгөөд аудит хийхэд хүндрэл бэрхшээлтэй байсан асуудал, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар 2 тал санал солилцлоо.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ