Day

7 сар 6, 2021

АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТАЛААР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Говь-Угтаал сумын бодлого, төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төслийг Говь-Угтаал сумын удирдлага, санхүүгийн ажилтнуудад цахимаар танилцуулж, аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил, цаашид...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ