ТӨВ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд  хийсэн аудитыг хуулийн хугацаанд буюу 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдөр дуусгаж, аудитын тайланг ҮАГ болон аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтанд хүргүүллээ.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, түүний харьяа байгууллагуудад хийсэн аудитаар нийт 37,271.4 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлснээс 16,336.0 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 769.4 сая төгрөгийн зөрчилд 47 төлбөрийн акт тогтоож, 12,488.1 сая төгрөгийн зөрчилд 160 албан шаардлага, 132.3 сая төгрөгийн 1 асуудлыг шалгуулахаар хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж,  7,545.6 сая төгрөгийн  алдаа, зөрчилд 494 зөвлөмжийг удирдлагад хүргүүллээ.

Аймаг, сумдын орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх  татварын ба татварын бус орлогын төлөвлөгөөг нийт 24,207.0 сая төгрөгөөр батлагдсанаас, гүйцэтгэлээр нийт 29,531.4 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж, батлагдсан төлөвлөгөөг 122,0 хувиар буюу 5,324.4 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн байна.

Тайлант онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх 10 хөтөлбөрт зориулан 105,226.0 сая төгрөгийн төсөв батлагдсанаас, гүйцэтгэлээр нийт 92,537.2 сая төгрөг зарцуулж, батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 87,9 хувь буюу 12,688.7 сая төгрөг дутуу  зарцуулсан байна.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ