АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТИЙГ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН V ДУГААР ХУРАЛДААНД ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  бүрэн эрхийн хүрээнд Төсвийн тухай хуулийн цаглабарт хугацаанд аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын тайлан, дүгнэлтийг 2021.06.28-нд  хуралдсан аймгийн ИТХ-ын V дугаар хуралдаанд танилцуулга хийж, хэлэлцүүллээ. Аймгийн ИТХ-ын V дугаар хуралдааны тогтоолд аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах, давтан гарч байгаа зөрчлийг арилгах талаар арга хэмжээ авах гэсэн аймгийн Засаг даргад даалгасан заалтыг тусгууллаа.