БАЙГУУЛЛАГЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 онд ТАБ-ын хэмжээнд дэвшүүлсэн “Аудитыг цахимжуулж, нэгтгэн удирдах тогтолцоог бүрдүүлэн төлөвшүүлэх” зорилтыг удирдлага болгон Төрийн аудитын тухай хууль тогтоомж, аудитын олон улсын стандартын хүрээнд аудитын болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 370 аудитыг гүйцэтгэж, үүнээс Санхүүгийн тайлангийн аудитаар орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх шатны төсөв захирагчдын төсвийн гүйцэтгэл болон санхүүгийн тайланд 253 бие даасан дүгнэлт гарган, 113 санхүүгийн тайланг түүвэрт хамруулан шалгалаа. Гүйцэтгэлийн аудит 4 хийж 46 байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааг хамруулан шалгаад байна.

Төрийн аудитын байгууллагын зорилтод нийцүүлэн байгууллагын хүний нөөцийг зохистой хуваарилан, мэдээлэл технологийг ашиглан олон нийтийн хүсэн хүлээсэн асуудлаар аудит хийж үр өгөөж бий болгох, харилцагч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилт тавин ажиллаж байна.