Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/27 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г үндэслэн “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, аудитад шаардлагатай баримт материал зэргийг танилцуулан аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд сумдын ИТХ, ЗДТГ, Санхүү хяналт, дотоод аудитын алба, төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, дотоод хяналт хариуцсан ажилтан зэрэг нийт 53 байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.