ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 1. Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн багц-1 9,993.6, багц-2 10,053.6 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Энэхүү аудитыг гүйцэтгэх хуулийн этгээд нь улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, улс, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд зэрэг 2 багц бүхий нийт 24 байгууллагын 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төсвийн тухай хуулийн цагалбарт заасан хугацаанд аудитыг хийж гүйцэтгэнэ.
 3. Мэдээлэл ирүүлж буй шинжээч /хуулийн этгээд/ нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Татварын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт
 • ММНБИ-ийн тодорхойлолт
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөвтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 11 дугаар сарын 04-ний хооронд ажлын цагаар авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний 18.00 цагийн дотор цаасан хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Хаяг: Булган аймаг, Булган сум

5-р баг Нутгийн удирдлагын ордон 403 тоот

Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Харилцах албан тушаалтан: А.Сувдаа, Г.Намчинсүрэн

Утасны дугаар: 99917136, 99340005

Мэйл хаяг: Bulgan@audit.gov.mn