ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8, Төрийн аудитын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ыг тус тус үндэслэн “Зарим төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитыг (багц 3, багц 4) гүйцэтгэх шинжээч сонгон шалгаруулна.

 

Татах