ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэж буй “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг аймгийн ИТХ-ын иргэний танхимд 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор аудитын нээлтийн ерөнхий мэдээллийг өгөхийн сацуу дараах зүйлсийг аудитад хамрагдагч талд санамж болгон хэллээ.

  • Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг хянах
  • “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитаар жил бүр илэрдэг алдаа, зөрчил мөн дээрх зөрчлийг дахин давтан гаргасан тохиолдолд авах арга хэмжээ авч ажиллах
  • Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага, төлбөрийн актыг биелэлтийг газар дээр нь үзэж танилцаж хэрэв зөрүүтэй биелэлт ирүүлсэн бол авах хэмжээг авч ажиллах талаар танилцуулсан.

Аудитын нээлтэд аймгийн ИТХ-ын төлөөлөл, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, ХШҮ дотоод аудитын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, Хөвсгөл барилга захиалагчийн хяналт төв болон шалгагдагч талын төлөөллүүд зэрэг нийт 20 орчим албан хаагч оролцлоо.