“Орон нутгийн нөхөн сонгууль зохион байгуулах зардлын төлөвлөлт, хуваарилалт, гүйцэтгэл” гүйцэтгэлийн аудитын тайлан