2023 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын завсрын аудитын нээлтийг хийлээ

Нээлтэд аймгийн төвийн төсвийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар биечлэн оролцсон бол Сумдын төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар цахимаар оролцлоо.